mode ABC - online modelexicon - Tabakszak

Tabakszak

Tassen


Afbeelding: 1820. © Collectie Fries Museum